Кодекс етики депутатів – Виноградівська міська рада Закарпатської області

Кодекс етики депутатів

КОДЕКС ЕТИКИ депутатів Виноградівської міської ради
Про затвердження Кодексу етики  депутатів Виноградівської міської ради (рішення)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням п’ятої сесії
Виноградівської міської ради
восьмого скликання
03.06.2021 № 194
 
КОДЕКС  ЕТИКИ ДЕПУТАТІВ ВИНОГРАДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
Стаття 1. Загальні положення
Кодекс етики депутатів Виноградівської міської ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил поведінки депутатів міської ради (далі – депутати), яких вони повинні дотримуватись під час виконання депутатських повноважень.
Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають у процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців України.
Кодекс ґрунтується на Конституції України, законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих та нормативних актах.
 
Стаття 2. Вимоги етичної поведінки депутата
Кодекс встановлює наступні етичні принципи для депутатів:
– служіння територіальній громаді;
– пріоритет прав та свобод людини, забезпечення рівних можливостей;
– патріотизм та національна гідність;
– доброчесність, прозорість та публічність;
–  сумлінність, гуманізм і соціальна справедливість;
– чесність, професіоналізм та компетентність;
– об’єктивність, неупередженість та толерантність;
– підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою.
У своїй діяльності депутат повинен:
 • керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців виборчого округу, від якого його обрано;
 • не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 • керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;
 • не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Виноградівської міської ради (далі – рада) чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняються законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;
 • не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;
 • не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;
 • під час виконання своїх депутатських повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог чинного законодавства та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, колегами і підлеглими, посадовими та службовими особами міської ради;
 • не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх депутатських повноважень, крім випадків, встановлених законами України;
 • діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
Стаття 3. Правила поведінки депутата на пленарних засіданнях сесій ради,
                  нарадах та засіданнях постійних комісій ради
Депутат повинен:
 • дотримуватись Регламенту ради та Порядку денного;
 • бути присутнім на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, інформаційно-методичних нарадах;
 • зареєструватися в електронній системі голосування під час роботи сесії ради;
 • проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;
 • виступати лише з дозволу головуючого;
 • дотримуватись часу, відведеного для виступу;
 • з повагою ставитись до доповідачів;
 • утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради чи особистого майна присутніх на засіданні.
Під час пленарного засідання сесії ради міський голова, депутати, запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади та представники засобів масової інформації (далі – особи, присутні на пленарному засіданні сесії ради) не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиттю його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
Під час пленарного засідання сесії ради всі присутні на ній особи повинні вимкнути      персональні засоби зв’язку чи перевести їх у беззвучний режим.
У разі порушення вимог, викладених у цій статті, міський голова має право:
 • закликати осіб, присутніх на пленарному засіданні сесії ради, до порядку;
 • зробити особам, присутнім на пленарному засіданні сесії ради, усне зауваження;
 • оголосити перерву у засіданні до вирішення конфліктної ситуації.
У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань сесії ради або засідань постійної комісії ради, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 
Стаття 4. Правила публічного виступу депутата
 
Під час публічного виступу на сесії міської ради депутати повинні дотримуватися наступних вимог:
–   зміст виступу повинен складатися з вступу, основної частини, висновків і пропозицій;
–   виступ   повинен містити аргументи, докази, приклади;
–   бажано мати конспект виступу, в якому визначити його тему, мету і необхідне обладнання для використання під час виступу;
–   для  підтримання  уваги  слухачів  виступ  може  містити звернення до аудиторії, питання, приклади;
–   заключна частина публічного виступу передбачає підведення підсумків і напрацювання пропозицій;
–   потрібно враховувати рівень розуміння проблеми аудиторією; не слід торкатися тем, які виходять за рамки розуміння аудиторії та компетенції доповідача;
–   бажано враховувати рівень підготовки  слухачів,  використовувати  зрозумілу їм мову чи пояснення термінів;
–   слід ретельно підходити до формулювання відповідей на поставлені запитання та уникати спілкування з одним запитувачем на користь всієї аудиторії;
–   необхідно уникати роздратування, ворожості або сарказму;
–   якщо мова переривається оплесками, необхідно дочекатися їх закінчення і тільки потім продовжувати – щоб початок вашої наступної фрази був усіма почутий;
–   можна виділяти голосом ключові моменти публічного виступу, цитати, твердження, питання, свої почуття.
Стаття 5. Права депутатів
Депутат має право:
 • обирати і бути обраним до органів ради;
 • офіційно представляти виборців у раді та її органах;
 • пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;
 • вносити пропозиції та зауваження до Порядку денного пленарних засідань сесії ради, порядку обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;
 • вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
 • висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів та посадових осіб, що розташовані або діють на її території;
 • порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах пленарних засідань сесій ради та її органів до їх опублікування;
 • оголошувати на засіданні ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.
Депутат може передавати головуючому на пленарному засіданні сесії ради тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу пленарного засідання сесії ради або засідання її органу, в якому він бере участь.
Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на пленарному засіданні сесії ради, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та про вжиті заходи повідомити депутату та раді.
Депутат має право на депутатське звернення, яким є викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до міського голови, міських органів виконавчої влади, ради, її органів і посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
Зазначені органи і посадові особи зобов’язані в 10-денний строк розглянути порушене депутатом питання і дати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк.
Депутат має право на невідкладний прийом посадовими особами міських органів виконавчої влади, ради, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської громади, з питань депутатської діяльності.
Посадові особи ради на звернення депутата надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідну для здійснення ним депутатських повноважень.
Стаття 6. Правила депутатської етики під час роботи з виборцями
 
Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні.
Депутат повинен:
 • підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, в їх інтересах співпрацювати з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованих в межах Виноградівської міської територіальної громади;
 • не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, міського бюджету, рішень ради і доручень виборців;
 • брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування в межах Виноградівської міської територіальної громади;
 • вивчати громадську думку та потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • визначити та оприлюднити дні, години і місце прийому виборців, інших громадян, вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;
 • з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань, будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної належності тощо;
 • забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців та яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків і не розголошувати її без згоди особи, яка цю інформацію надала.
 
Стаття 7. Взаємодія депутата з працівниками апарату та виконавчих органів ради, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян
 
Депутат повинен:
 • взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян;
– сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з працівниками апарату та виконавчих органів ради;
– залучати до своєї діяльності працівників апарату та виконавчих органів ради тільки для виконання депутатських повноважень;
– бути коректним та ввічливим у спілкуванні з державними службовцями, посадовими та службовими особами місцевого самоврядування.
Стаття 8. Засади запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів у раді
 
Забороняється використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
Депутат зобов’язаний:
– неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України;
– використовувати депутатський мандат виключно для виконання депутатських повноважень;
– уникати дій спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;
– демонструвати своєю поведінкою нетерпимість до будь-яких проявів корупції;
– особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;
– в установленому законом порядку щороку декларувати свої доходи;
– вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів;
– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
Депутату забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням депутатської діяльності.

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/home/cifra/vin-rada.gov.ua/www:/home/cifra/.system/tmp:/usr/local/pear) in /home/cifra/vin-rada.gov.ua/www/wp-includes/functions.php on line 2124