Головне меню

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР (вступив в дію з 1.01.2019 р.)

У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Двадцять третя сесія міської ради сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я         

від 15 листопада 2018 року № 678

                                               м.Виноградів

Про  затвердження  договору

«Про справляння туристичного збору»

на території  Виноградівської

міської ради

            Відповідно до статей 10, 12, 268 Податкового кодексу України, керуючись статтями 26, 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Виноградівська  міська рада

ВИРІШИЛА:

            1.Затвердити типовий договір про справляння туристичного збору для   юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору (додається).

            2.Затвердити Перелік документів, які подають юридичні особи та фізичні особи-підприємці до Виноградівської міської ради для укладання договору-доручення на справляння туристичного збору (додається).

            3.Надати дозвіл міському голові  Бочкай С.З. укладати договори на справляння туристичного збору від імені Виноградівської  міської ради з  юридичними та фізичними особами – підприємцями, визначивши їх податковими агентами на умовах  договору.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова                                                                                                 С.З.Бочкай

рішенням 23 сесії Виноградівської

міської ради 7 скликання

№ 678  від 15 листопада 2018 року

Міський            голова

____________  С.З.Бочкай

ТИПОВИЙ  ДОГОВІР

про справляння туристичного збору

м.Виноградів                                                                          «___»_____________р.

        Виноградівська  міська рада (далі – Довіритель) в особі міського голови Бочкай С.З., діючого на підставі Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні“, з одного боку, та _______________________________________, що іменується в подальшому у тексті договору „Податковий агент“, в особі __________________________, що діє на підставі _________________________, з другого боку, заключили цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

             1.1. Згідно до цього договору Довіритель доручає, а Податковий агент приймає на себе зобов’язання здійснювати справляння туристичного збору під час надання послуг по тимчасовому проживанню (ночівлі) відпочиваючих, що прибули в м. Виноградів і перерахування туристичного збору в бюджет міста Виноградів.

              1.2. Податковий агент зобов’язаний виконувати дане йому рішенням Виноградівської  міської ради право на здійснення такої діяльності у відповідності зі статтею 268 Податкового Кодексу України.

             1.3. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його передавати на договірній основі іншим особам.

2. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

            2.1. Податковий агент зобов’язаний:

2.1.1. Надавати інформацію Довірителю про хід виконання доручення за його письмовою вимогою в п’ятиденний термін.

2.1.2.Надавати Довірителю звіт про сплату туристичного збору з наданням підтверджуючих документів як фінансового, так і іншого характеру щоквартально протягом 40 днів після закінчення кварталу.

2.1.3. Здійснювати справляння та перерахування туристичного збору в порядку і термін, що встановлений статтею 268 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями).

2.2 Довіритель зобов’язаний:

2.2.1. Прийняти звіт Податкового агента та всі надані ним документи.

2.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору у відповідності з діючим законодавством України і даним Договором.

3. ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ

ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ

            3.1. Збір справляється під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням   (ночівлею) з зазначенням суми сплаченого збору окремим рядком в рахунку (квитанції) за проживання.

3.2. Порядок  сплати туристичного збору:

3.2.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

3.3. База справляння збору:

3.3.1. Базою є вартість всього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.   

3.3.2. У вартість проживання не включаються витрати на харчування і побутові послуги, телефонні рахунки, оформлення документів на в’їзд (виїзд), обов’язкове страхування, інші документально підтверджені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

3.3.3. Розрахунки вартості проживання є невід’ємною частиною договору.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами.

4.2. Кожна із сторін може відмовитись від договору в будь-який час, попередивши протилежну сторону за один місяць.

5. ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

            5.1. Умови даного договору можуть бути змінені тільки за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.

            5.2. Цей договір може біти розірваний:

            5.2.1. За згодою сторін;

            5.2.2. У випадку невиконання, невчасного або неповного виконання сторонами умов договору;

            5.2.3. В інших випадках, передбачених діючим законодавством і даним договором.

            5.3. Всі додатки змін і доповнення до даного договору в формі додаткових угод мають силу тільки у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі, віднесені до даного договору і підписані уповноваженими на те представниками кожної із сторін.

            5.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються діючим законодавством України.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Довіритель Податковий агент
  Назва:  Виноградівська  міська  рада   Юридична адреса: м. Виноградів,   Площа Миру,5   Код ЄДРПОУ 04053677  _________________________________   Телефон  2-27-89     Назва:____________________________________    Юридична адреса :_______________________   ________________________________________   Код  ЄДРПОУ  _________________________     Телефон _________________  
  Міський голова                  С.З.Бочкай     ________________ _____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 23 сесії Виноградівської

міської ради 7 скликання

№ 678  від 15 листопада 2018 року

Міський            голова

____________  С.З.Бочкай

Перелік

документів, які подають юридичні особи та фізичні

особи – підприємці до Виноградівської міської ради для

укладання договору-доручення на справляння туристичного збору

  1. Заява на ім’я міського голови.
  2. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб – підприємців.

  • Копія свідоцтва про включення до Єдиного державного реєстру

підприємств і організацій (ЄДРПОУ)  для юридичних осіб.

  • Копія документа, що підтверджує право власності або користування (оренди) на об’єкт нерухомого майна.
Архіви
Урядові сайти