Головне меню

Електронні адреси, номери телефонів-факсів, поштова адреса для подачі запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Виноградівська міська рада:

meriya1@vin-rada.gov.ua

meriya2@vin-rada.gov.ua

meriya3@vin-rada.gov.ua

тел./факс:  8(03143) 2-18-53

поштова адреса:

90300, Закарпатська обл., м.Виноградів, пл. Миру, 5, адмінбудинок


ФОРМА запиту  на отримання публічної інформації

Додаток №2          

Затверджено

       Розпорядженням міського голови

від  10.12.2018 року  №141-к

______________ С.З. Бочкай

 

 

 

 

Розпорядник інформації –

Виноградівська міська рада

Міському голові

Бочкай С.З.

 

 

_____________________________

П.І.Б. запитувача

______________________________

______________________________

______________________________

 

(прізвище, ім’я, по батькові  запитувача інформації або найменування запитувача,адреса проживання, якщо це юридична особа, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку)

                                     З А П И Т

                           на отримання публічної інформації

         Відповідно до статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати мені (повідомити мене) ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

                Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

Вказати поштову адресу_________________________________

 

 

Факсом

Вказати номер факсу____________________________________

 

Електронною поштою

Вказати Е-mail__________________________________________

 

В усній формі

Вказати номер телефону ________________________________

 

Підкреслити обрану категорію

 

“____”_____________ 20__ року                            ______________________

                                                                                                                     (підпис запитувача інформації)

 

Запит зареєстровано:


Розпорядження про порядок доступу до публічної інформації

         Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ВИНОГРАДІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 10.12.2018 р. 2018 року  № 141-к

  м.Виноградів

 

Про порядок доступу

до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»:

 1. Визначити відповідальним за прийом, реєстрацію, облік та оперативне оброблення запитів на доступ до публічної інформації – Фельцан Мирославу Семенівну – секретаря-керівника міської ради.
 2. Визначити відповідальними за надання інформації на запити на доступ до публічної інформації:
 • з питань діяльності Виноградівської міської ради – Зеленяк Катерину Петрівну – секретаря міської ради.
 • з питань діяльності виконавчого комітету – Жадік Світлану Анатоліївну – керуючого справами Виноградівської міської ради.
 1. Затвердити порядок доступу до публічної інформації (додаток №1).
 2. Затвердити типову форму запиту на доступ до публічної інформації (додаток №2).
 3. Розпорядження міського голови «Про порядок доступу до публічної інформації» від 10.05.2011 року №35А-К визнати таким, що втратило чинність.
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови.

 Міський голова                                                                          С.З. Бочкай


Р І Ш Е Н Н Я виконкому від 25 лютого 2020  року № 38Про  встановлення норм витрат

на копіювання або друк документів,  що надаються за запитом на інформацію”

Додаток

до рішення виконавчого комітету Виноградівської міської ради

від  25 лютого  2020 року №  38

 Норми витрат

на копіювання або друк документів, що надаються

за запитом на інформацію

Послуга, що надається Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки
   
     

_______

Примітка

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

встановлюється на дату копіювання або друку документів.


 Затверджено

        Розпорядженням.міського голови

від  10.12.2018 року  №141-к

 _______________ С.З. Бочкай

   ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Виноградівська міська рада

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до міської ради реєструються, обліковуються та оперативно обробляються секретарем-керівника міського голови.  

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, так і шляхом заповнення відповідної форми, затвердженої даним розпорядженням міського голови.

        У разі надходження запиту на інформацію безпосередньо до структурного підрозділу міської ради, начальник даного відділу  передає відповідний запит до секретаря-керівника міського голови.

          Облік та зняття з контролю усіх запитів на інформацію ведеться у спеціальному журналі.

         У задоволенні запиту на доступ до публічної інформації відмовляється якщо останній, оформлений з порушенням вимог, встановлених статтею 19  Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

         Секретар-керівника міського голови, після реєстрації та обробки запиту, подає його на резолюцію міському голові або першому заступнику міського голови.

         Після накладення резолюції на запит, відповідальна особа  з питань запиту на інформацію негайно передає його виконавцю та контролює надходження відповіді запитувачу у визначений Законом термін (не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту). У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міська рада  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, коли міська рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, не володіє інформацією щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, заявнику повідомляється, у письмовій формі, про відмову у задоволенні запиту на інформацію.

         Відповідь на запит на інформацію надається, відповідно до резолюції, структурним підрозділом міської ради, який володіє та відповідає за достовірність і повноту запитуваної інформації, за підписом керівника або посадової особи, що його заміщає. При цьому, секретарю-керівника  міської ради надається 2 екземпляри відповіді на запит, один з яких надсилається запитувачу, а інший підшивається до справи (після зняття з контролю).

         У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів міської ради, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою (для виконання запиту їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу).

         Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншому  вигляді.

У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, то вона розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про звернення громадян”.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у секретаря-керівника міської ради (приймальня міської ради).

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

          Секретар-керівника міської ради систематично інформує міського голову та першого заступника міського голови про кількість та характер запитів на інформацію.

          У питаннях, неврегульованих даним порядком, керуватися законодавством України.

 

 

 

      

    

 

 

Архіви
Урядові сайти